;

REGULAMIN INTERWENCJI SERWISOWYCH WISCOP SP. Z O. O.

§1

Niniejszy regulamin serwisowy dotyczy klientów firmy Wiscop Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, którzy skorzystali z oferty usług firmy i zdecydowali się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

§2

Regulamin zostaje ustanowiony od dnia 17 maja 2021 i obowiązuje na czas nieokreślony.

§3

W przypadku nieprzewidzianych i nagłych o awarii instalacji fotowoltaicznej, Zleceniodawca zgłaszać będzie niezwłocznie zapotrzebowanie na interwencję serwisową instalacji fotowoltaicznej poprzez adres email: serwis@wiscop.pl

§4

Zleceniobiorca zastrzega sobie 48 godzin czasu reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie przez Zleceniodawcę na serwis oraz umówienie się na dogodny dla obu Stron termin serwisu.

§6

Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy i osobom przez niego wskazanym, na czas wykonywania prac serwisu, terenu nieruchomości w zakresie niezbędnym dla wykonania zlecenia, a w szczególności swobodnego dostępu do pomieszczeń i powierzchni niezbędnych do montażu instalacji oraz zapewnić Zleceniobiorcy dostęp do wszelkich mediów niezbędnych do przeprowadzenia serwisu instalacji.

§7

Za interwencję serwisową Zleceniobiorca naliczy opłatę na podstawie cennika poniżej:

Dojazd serwisanta

1 zł za 1 km liczony od najbliższego oddziału Zleceniobiorcy.

Zleceniobiorca nalicza kilometrówkę również za trasę powrotną.

Pierwsza roboczogodzina

100 zł netto

Druga, trzecia i czwarta roboczogodzina

70 zł netto

Powyżej czterech roboczogodzin

Stawka ustalana indywidualnie

§8

Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT, na podstawie której Zleceniodawca rozliczy się za dokonany serwis.

§9

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu serwisu, w szczególności posiada prawo do zmian w cenniku usług serwisowych.

Newsletter

Bądź na bieżąco