;

REGULAMIN SERWISOWY WISCOP SP. Z O. O.

§1

Niniejszy regulamin serwisowy dotyczy klientów firmy Wiscop Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, którzy skorzystali z oferty usług firmy i zdecydowali się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zdecydowali się na przystąpienie do abonamentu serwisowego Zleceniobiorcy.

§2

Regulamin zostaje ustanowiony od dnia 17 maja 2021 i obowiązuje na czas nieokreślony.

§3

Serwis dokonywany będzie raz w roku. Zleceniodawca zgłaszać będzie zapotrzebowanie na serwis instalacji fotowoltaicznej poprzez adres email: serwis@wiscop.pl

§4

Serwis obejmuje:

– ocenę wizualną stanu technicznego instalacji fotowoltaicznej,

– weryfikację jakości połączenia przewodów,

– pomiar napięć AC i DC,

– test rozłącznika przeciwpożarowego (o ile taki istnieje),

– pomiar rezystancji przewodów DC,

– weryfikację ciągłości przewodów DC,

– ocenę wizualną konstrukcji dachowej i sprawdzenie jakości połączenia modułów
z konstrukcją – dot. punktów skrajnych konstrukcji.

§5

Zleceniobiorca zastrzega sobie 7 dni czasu reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie przez Zleceniodawcę na serwis oraz umówienie się na dogodny dla obu Stron termin serwisu.

§6

Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy i osobom przez niego wskazanym, na czas wykonywania prac serwisu, terenu nieruchomości w zakresie niezbędnym dla wykonania zlecenia, a w szczególności swobodnego dostępu do pomieszczeń i powierzchni niezbędnych do montażu instalacji oraz zapewnić Zleceniobiorcy dostęp do wszelkich mediów niezbędnych do przeprowadzenia serwisu instalacji.

§7

Serwis objęty jest abonamentem, zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

§8

Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę VAT, na podstawie której Zleceniodawca rozliczy się za dokonany serwis.

§9

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu serwisu, w szczególności posiada prawo do zmian w cenniku usług serwisowych.

Newsletter

Bądź na bieżąco